SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

KONFERANSTA SUNULABİLECEK BAŞLICA ANA DİSİPLİNLER VE KONULAR

 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı’na aşağıdaki tablolarda listelenmiş tüm konularla ilgili bildiriler kabul edilmektedir. Ancak konu başlıkları aşağıda yazılanlarla sınırlı olarak düşünülmemelidir. Dileyen yazar(lar) sosyal bilimler alanı ile sınırlı kalmak kaydıyla aşağıdaki tablolarda listelenmeyen konu başlıklarında da bildiri sunabilirler.

 

İKTİSAT MALİYE İŞLETME ORGANİZASYON YÖNETİM
SİYASET DEVLET KAMU YÖNETİMİ HUKUK ETİK
FELSEFE SOSYOLOJİ TARİH DIŞ POLİTİKA  

 

 

EKONOMİ

Genel Ekonomi

İktisadi Düşünce ve Metodoloji Okulları

Ekonomik Metodoloji

Hanehalkı Davranışları ve Aile Ekonomisi

Üretim ve Organizasyon

Piyasa Yapısı ve Değeri

Refah Ekonomisi

Fiyatlar, İş Dalgalanmaları ve Döngüsü

Kamu Maliyesi

Kamu Tercihi

İktisat Politikaları (Para Politikaları/Maliye Politikaları v.b.)

Uluslararası Ekonomi

Uluslararası Finans

Finans Ekonomisi

Şirket Finansmanı ve Yönetim

Kamu Ekonomisi

Çalışma Ekonomisi

Hukuk ve Ekonomi

Regülasyon Ekonomisi

İktisadi Kalkınma

Kalkınma Planları ve Politikası

Teknolojik Değişim, Araştırma Geliştirme

İktisadi Gelişme ve Toplam Prodüktivite

Ekonomik Sistemler

Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler

Çevre Ekonomisi ve Kültürel Ekonomi

 

GENEL EKONOMİ KONULARI

Ekonominin Rolü; Ekonomistlerin Rolü; Ekonomistleri İçin Pazar Potansiyeli

Ekonominin Diğer Disiplinler ve Sosyal Değerlerle İlişkisi

İktisat Sosyolojisi

İktisadi Düşünce ve Metodoloji Okulları

OYUN TEORİSİ VE PAZARLIK TEORİSİ KONULARI

İşbirliğine Dayalı  Oyunlar

İşbirliğine Dayalı Olmayan  Oyunlar

Stokastik ve Dinamik Oyunlar

Pazarlık Teorisi; Eşleme  Teorisi

GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK KONULARI

Kişisel Gelir ve Refahın Dağılımı

Faktör Gelirlerinin Dağılımı

Yoksulluk

KOLEKTİF KARAR ALMA ANALİZİ / KAMU TERCİHİ / ANAYASAL İKTİSAT KONULARI

Sosyal Seçim; Kulüpler; Kuruluşlar; Dernekler

Siyasi Süreçlerin Ekonomik Modelleri

Rant Kollama Faaliyetleri

Seçimler, Yasama Faaliyetleri ve Oylama Davranışları

Bürokrasi; Kamu Kuruluşlarındaki İdari Süreçler

Politika Oluşturma ve Uygulamaların Pozitif Analizi

Kamu Tercihi

Anayasal İktisat

FİYATLAR, KONJONKTÜREL DALGALANMALAR KONULARI

Fiyatlar Düzeyi; Enflasyon; Deflasyon

Konjonktürel Dalgalanmalar ve Döngüler

Öngörüler ve Simülasyonlar

PARASAL İKTİSAT KONULARI

Para ve Faiz Oranları

Parasal Sistem; Standartlar; Rejimler; Hükümet ve Parasal Sistem

Faiz Oranlarının Belirlenmesi

Finansal Piyasalar ve Makroekonomi

Para Arzı; Krediler ve Para Çarpanları

Para Politikaları (Hedefler, Araçlar, Etkileri)

Merkez Bankaları ve Politikaları

ULUSLARARASI İKTİSAT KONULARI

Uluslararası Ekonomik Düzen, İktisadi Bütünleşme ve Globalleşme

Dış Ticaret: Genel

Ticaret Politikası; Koruma; Teşvikler ve Ticaret Müzakereleri

Dış Ticaret: Ülke ve Endüstri Düzeyindeki Çalışmalar

Ekonomik Entegrasyon

Dış Ticaret ve Çalışma Piyasası İlişkileri

Dış Ticaretin Tahmini ve Simülasyonu

Dış Ticaret ve Çevre

Uluslararası Faktör Hareketleri ve Uluslararası Ticaret

Uluslararası Yatırımlar; Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri

Uluslararası Göç

Çokuluslu Şirketler; Uluslararası Ticaret

ULUSLARARASI FİNANS KONULARI

Yabancı Para

Cari İşlemlerdeki Ayarlamalar; Kısa Vadeli Sermaye Akımları

Uluslararası Parasal Düzenlemeler ve Kurumlar

Uluslararası Borç Verme ve Borçlanma Problemleri

Dış Yardım

Ekonomik Entegrasyonun Finansal Yönleri

Uluslararası Ticaret ve Finansın Makroekonomik Yönleri

FİNANSAL İKTİSAT KONULARI

Genel Finansal Piyasalar

Varlıkların Fiyatlandırılması

Fiyatlandırmalar (Belirsizlik ve Geleceğe Yönelik Fiyatlandırmalar)

Bilgi ve Piyasaların Etkinliği: Vak’a Çalışmaları

Uluslararası Finansal Piyasalar

Kamu Politikaları ve Regülasyonlar

Finansal Kurumlar ve Hizmetler

Sigorta ve Sigorta Şirketleri

Emekli Fonları; Diğer Özel Finansal Kuruluşlar

Yatırım Bankacılığı; Risk Sermayesi; Simsarlık, Bankerlik, Komisyonculuk

Şirket Finansmanı ve Yönetim

Anapara Bütçesi ve Yatırım Politikası

Finans Politikası; Sermaye ve Mülkiyet Yapısı

İflas ve Likidite

Şirket Birleşme ve Satın Almaları; Yeniden Yapılanma; Şirket Yönetimi

Ücretlendirme Politikası

KAMU EKONOMİSİ VE KAMU MALİYESİ KONULARI

Devletin Yapısı ve Kapsamı

Devletin Yapısı, Kapsamı ve Performansı

Vergiler, Sübvansiyonlar ve Kamu Gelirleri

Etkinlik ve Optimal Vergileme

Yansıma

Dışsallıklar; Yeniden Dağıtıcı Etkiler; Çevre Vergileri ve Sübvansiyonlar

Kişisel Gelir ve Diğer Vergiler ve Sübvansiyonlar

Gelir ve Kârlar Üzerinden Alınan Vergiler ve Sübvansiyonlar

Vergi Kaçakçılığı

Maliye Politikaları ve Ekonomik Birimlerin Davranışları

Kamu Kesimince Sunulan Mallar

Ulusal Bütçe, Açıklar ve Borç

Merkezi ve Yerel Yönetimler; İdareler-arası İlişkiler

İşgücü ve Demografik İktisat

Zaman Tahsisleri; Çalışma Yaşamındaki Davranışlar ve İstihdamın Belirlenmesi ve Yaratılması

Belirli İşgücü Piyasaları

HUKUK VE EKONOMİ KONULARI

Regülasyonlar

Mülkiyet Haklarının Ekonomik Analizi

Kurallar ve Kurumlar

Kurumsal İktisat

İşlem Maliyetleri

Anayasal Politik İktisat

 

KAMU YÖNETİMİ

Performans Ölçümü ve Yönetimi

Modernleşme ve Değişim

Yeni Yönetimin Ana Unsurları

E-Yönetim

Hizmet Sunum Yöntemlerindeki Yenilikler

Bölgesel İdareler ve Yönetim

Yeniden Yapılanma, Esneklik, Tüketici Tercihleri ve Hesap Verme Sorumluluğu

Alternatif hizmet Sunum Yöntemleri

Özelleştirme

Kamu Kesiminin Küçülmesi

 

İŞLETME VE YÖNETİM

Yönetim Bilimi

İnsan Kaynakları

Yönetim

Örgütsel Davranış

Stratejik Yönetim

Liderlik

İşletme İstatistikleri

Yöneylem Araştırması

İşletme Bilgisi

Değişim Yönetimi

Şirket Yönetimi

Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Stres Yönetimi

Arz Değişim Yönetimi

Sistem yönetimi

Kaynak Yönetimi

Halkla İlişkiler

Ürün Yönetimi

İş Eğitimi

İş Ahlakı

İş Kanunu

İşletme İle İlgili Vak’a Çalışmaları

Karar Alma Bilimleri

Girişimcilik

Finans (Finansal Kurumlar, Yatırım ve Finansla İlgili Diğer Alanlar)

Endüstri Mühendisliği

Uluslararası İşletmeler

Bilgi Sistemleri

Yönetim Bilgi Sistemleri

İmalat Mühendisliği

Örgütsel İletişim

Vergiler (Vergilemeyle İlgili Diğer Alanlar)

Seyahat/Ulaştırma/Turizm

Pazarlama

Pazarlama Araştırmaları

Yeni Ürün Geliştirme

Pazarlama Stratejileri

Tüketici Davranışları

Reklâm Yönetimi

İşletme İle İlgili Diğer Alanlar

 

 

 

PAZARLAMA KONULARI

Pazarlama Felsefesi

Stratejik Planlamada Pazarlamanın Rolü

İlişki Pazarlaması

KOBİ’lerde Pazarlama

Halkla İlişkiler Stratejileri

Uluslararası Stratejiler

Pazarlama Planlarının Geliştirilmesi ve Kullanılması

Operasyonel ve Stratejik Düzeyde Pazarlamanın Etkinliği

Marka Yönetimi

GİRİŞİMCİLİK KONULARI

Girişimcilik Teorisi

Girişimcilik ve Yenilik/İcatlar

Girişimciliğe Yönelik Eğitim ve Öğretim

Kadın ve Girişimcilik

Girişimci Kişilik

Girişimciliğin Gelişimi ve Performans

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KONULARI

İnsan Kaynakları Yönetimi Konusunda Yeni Teorik Bakış Açısı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Rolü

Örgütsel Performans Yönetimi

Motivasyon

Takdir Etme ve Ödüllendirme

BİLGİ SİSTEMLERİ KONULARI

E-Ticaret

Bilgi ve Strateji

Bilgi Sistemlerinin Yararları

Bilgi Yönetimi

Globalleşme ve Bilgi Sistemleri

Dijital Bölünmenin Yönetimi

Bilgi Sistemleri ve Güvenlik

Bilgi, Şirketlerin Sorumluluğu ve Etik Konular

KOBİ’ler ve Bilgi Sistemleri

ULUSLARARASI İŞLETME KONULARI

Uluslararası Stratejik İttifaklar

Globalleşme

Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar

Uluslararası İşletme Uygulamaları

Uluslararası İş Stratejileri

Uluslararası İşletme Performansının Ölçümü

PERFORMANS YÖNETİMİ KONULARI

Performans Yönetiminin Çok Disiplinli Yönleri

Ortaklıklarda Performansın Ölçümü/Yönetimi

Kıyaslama (benchmarking)

Performans Yönetiminin Uluslararası Yönleri

Kamu Hizmetleri Yönetiminde Hesap Verme Sorumluluğu Konuları

 

STRATEJİK YÖNETİM KONULARI

Stratejik Düşünme ve Davranma

Stratejide Yönetim ve Etkin Liderlik

Uluslararasılaşma Stratejileri

Şirket Birleşme ve Satın Almaları

Global Rekabet ve Global Strateji

Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim

İşbirliğine Dayalı (co-operative) Stratejinin Gelişimi

Stratejik İttifaklar, Ortak Teşebbüsler

Strateji ve Yapı Konusunda Yeni Bakış Açıları

Entelektüel Sermayenin Yönetimi

Strateji Süreciyle İlgili Düşünceler

Stratejik Düşüncenin Geliştirilmesi

Strateji Ekonomisi

Stratejik Yönetimin Geleceği

Piyasa Stratejileri

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) KONULARI

İş Süreçleri Ağı Olarak Arz Zinciri

Arz Zinciri Stratejisi

Değişim Yönetimi

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkisi

Arz Zinciri Performans Yönetimi

TURİZM KONULARI

Turizm Politikası

Kalkınma ve Finans

Girişimcilik

Endüstriyel Yapı

İç Turizm

E-Turizm

Turizm, Dinlenme ve Konaklama Endüstrilerinde Stratejik Yönetim

Yerel Yönetimler ve Turizmin Gelişmesi

İnsan Kaynakları yönetimi

Mesleki Eğitim

HİZMET YÖNETİMİ KONULARI

Hizmetlerde “Mükemmelliği” Başarma ve Ölçme

Hizmet Sunumunda Başarısızlık ve Çözüm Stratejileri

Hizmetlerin Uluslararasılaşması

Hizmet Organizasyonlarında İnsanların Yönetimi

Hizmet Liderliği

Hizmetlerin Kültürel Boyutları

Hizmetler Sektöründe Kamu ve Özel Kesim Arasındaki Ortaklığın Teşviki

Organizasyonel Yapı ve Hizmetlerin Gelişimi

Hizmet Talep ve Kapasitesinin Yönetimi

Hizmetler Sektöründeki Yeni Gelişmeler

Hizmetler Sektöründeki Etik Konular

Hizmetler Sektöründeki Global Stratejiler

Gelişmekte Olan Ülkelerde Hizmet Yönetimi

Hizmetler Sektörüne Yönelik Pazarlama Stratejileri

Bilgi Yoğun Hizmetlerin Gelişimi

Hizmetin Sunumunda Teknoloji ve Kalite Kontrolü

Operasyonel ve Proje Yönetiminde Öğretme ve Öğrenimde Yenilikler

GLOBAL EKONOMİDE YÖNETİM KONULARI

Uluslararası Strateji

Uluslararası Finans

Uluslararası İktisat

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Pazarlama

Çokuluslu Şirketler

LİDERLİK VE ORGANİZASYONEL KÜLTÜR KONULARI

Kültür ve Organizasyonel Yapı

Liderlik Davranışları

Genel Olarak Kültür

Genel Olarak Liderlik

Kültürel Değişim

E-TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONULARI

E-Ticaret Stratejileri

E-Ticaret Yönetimi İle İlgili Bilgi Yönetimi

E-Ticarete Yönelik Değişimin Yönetilmesi ve Uygulanması

E-Devletle İlgili Yeniliklerde Kamu-Özel Kesim İşbirliği

E-Ticarette Müşteri İlişkileri Yönetimi