YEBKO::: INVITED SPEAKES

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI

 

YEBKO 2008 :: Invited Speakers

YEBKO 2009 :: Invited Speakers

YEBKO 2010 :: Invited Speakers

YEBKO 2011 :: Invited Speakers

YEBKO 2012 :: Invited Speakers